Welkom op de pagina van de Stichting Jan Stigter tot steun aan de
stchting “Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van
Jacobswoude”.


De Stichting Jan Stigter is opgericht bij notariele akte van 14 mei 2012.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers en bestaat uit:
Voorzitter:
Jan Stigter
Uranusstraat 626
2402 CG Alphen aan den Rijn.
Secretaris:
Ed Molenaar
Schouw 17
2481 CP Woubrugge
telefoon: 06 2905 6401
e-mail: ed.molenaar@ziggo.nl
Penningmeester:
Ton Meester
Cantharel 72
2403 RA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 518 560 / 06 8146 1919
e-mail: ton.meester@gmail.com
Bestuurslid:
Anneke Zwarst-Groen
Van Eeghenstraat 40
2481 XS Woubrugge
telefoon: 0172 518 186 / 06 4451 4624
e-mail: a.h.zwarst@kpnmail.nl


De stichting heeft tot doel

  1. Het verlenen van financiële en/of andere steun aan de stichting:
    “Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed van Jacobswoude” en
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
    inde ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
    Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is op 5 juli 2012 door de Belastingdienst aangewezen als
culturele ANBI. Voor donateurs geldt een extra giftenaftrek.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8516.57.126.
Donaties kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting
Jan Stigter NL36 RBRB 0845 3984 23.
Informatie over donateurschap is te verkrijgen bij de penningmeester.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.