Stichting Jan Stigter tot steun aan de “Stichting tot Behoud van het
Cultureel Erfgoed van Jacobswoude”.
De Stichting Jan Stigter is opgericht bij notariële akte van 14 mei 2012.

De stichting heeft tot doel:

  1. Het verlenen van financiële en/of andere steun aan de : “Stichting tot
    Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude” en
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
    inde ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers
en bestaat uit:


Voorzitter
Jan Stigter
Uranusstraat 626
2402 CG Alphen aan den Rijn.


Secretaris
Ed Molenaar
Schouw 17
2481 CP Woubrugge
telefoon: 06 2905 6401
e-mail: ed.molenaar@ziggo.nl


Penningmeester
Ton Meester
Cantharel 72
2403 RA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 518 560 / 06 8146 1919
e-mail: ton.meester@gmail.com


Bestuurslid
Anneke Zwarst-Groen
Van Eeghenstraat 40
2481 XS Woubrugge
telefoon: 0172 518 186 / 06 4451 4624
e-mail: a.h.zwarst@kpnmail.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting is op 5 juli 2012 door de Belastingdienst aangewezen als
culturele ANBI. Voor donaties geldt een extra giftenaftrek.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8516.57.126.
Giften kunnen overgemaakt worden op de bankrekening NL36 RBRB 0845
3984 23 van de Stichting Jan Stigter
Uitgebreide Informatie vindt u onder het kopje ANBI en is te verkrijgen bij de
penningmeester.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.