Privacy

AVG CEJ Privacy reglement

Privacy Reglement St. tot behoud Cultureel Erfgoed van Jacobswoude

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens. In de AVG is bepaald dat voor het gebruik van gegevens van personen de nadrukkelijke toestemming van die personen is vereist.

Ook onze stichting heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze donateurs in onze administratie opslaan. Daarnaast kunnen personen zich via de website aanmelden met hun e-mailadres als abonnee voor het ontvangen van berichten inzake het museum. Het bestuur van onze stichting is verantwoordelijk voor de gegevens die wij van onze donateurs en aanmelders voor nieuws via de website hebben.

Gegevens van donateurs

Voor de doelstelling van onze stichting beschikken wij graag over persoonsgegevens van onze donateurs. Deze persoonsgegevens zijn nodig om onze donateurs te informeren over zaken die onze stichting betreffen en hoe het bestuur van onze stichting daarmee om gaat.

De persoonsgegevens die wij daarvoor van elke donateur nodig hebben zijn:

– Naam

– Straat met huisnummer, postcode en woonplaats

en zo mogelijk

– e-mailadres

– telefoonnummer.

Voorts ten behoeve van onze financiële administratie: de door het lid verschuldigde contributie.

Gegevens van abonnees voor berichten van het museum

Om berichten naar de abonnees te zenden beschik de stichting over het e-mailadres van de abonnee.

Goedkeuring van donateurs

Conform het gestelde in de AVG zullen wij de gegevens van onze donateurs uitsluitend gebruiken na uitdrukkelijke toestemming van onze donateurs.

Bij invoering van de AVG zal aan alle donateurs goedkeuring gevraagd worden voor het behoud van hun gegevens in onze administratie. Voorts zal bij aanmelding van een nieuwe donateur terstond goedkeuring van het verwerken van de persoonsgegevens worden gevraagd.

Goedkeuring van abonnees

Conform het gestelde in de AVG zullen wij de gegevens van onze abonnees uitsluitend gebruiken na uitdrukkelijke toestemming van onze abonnees.

Bij invoering van de AVG zal aan alle abonnees goedkeuring gevraagd worden voor het behoud van hun gegevens in onze administratie. Voorts zal bij aanmelding van een nieuwe abonnee terstond goedkeuring van het verwerken van de e-mail gegevens worden gevraagd.

Bevoegdheid gegevensverwerking donateurs

Voor verwerking en gebruik van de gegevens van onze donateurs zijn bevoegd:

Verwerking:

– Secretaris en penningmeester: NAW gegevens incl. e-mailadres, telefoonnummer en financiële bijdrage.

Gebruik:

– Voorzitter, secretaris en penningmeester: Naam en financiële bijdrage

Bevoegdheid gegevensverwerking abonnees

Voor verwerking en gebruik van de gegevens van onze abonnees zijn bevoegd:

Verwerking:

-Webmaster: e-mailadres

Gebruik:

-Voorzitter, secretaris en webmaster

Verwerking van gegevens en waarborgen daarvan

De secretaris legt de gegevens van donateurs vast in een donateurlijst. De donateurlijst wordt gemaakt in een programma van een bekende en betrouwbare softwareleverancier.

Na elke wijziging in het donateurbestand wordt er een back-up gemaakt. Het gegevensbestand wordt beschermd tegen invloeden van buiten.

Van de abonnees wordt geen afzonderlijke lijst vastgelegd.

Verstrekken van gegevens aan derden

Gegevens van donateurs en abonnees worden zonder toestemming van donateurs en abonnees niet aan derden vertrekt, tenzij onze stichting daartoe verplicht is op grond van wet of rechtelijke uitspraak.

Bewaren van gegevens

De gegevens van de donateurs worden bewaard tot één jaar na beëindiging van hun donateurschap.

In werking treden van deze procedure

Deze procedure treedt in werking onmiddellijk na besluitvorming door het bestuur van de stichting.

Informatie aan donateurs en aan derden over deze procedure

Onmiddellijk na het in werking treden van deze procedure:

– worden de donateurs schriftelijk geïnformeerd over de AVG waarbij deze procedure als bijlage wordt toegevoegd. In dat bericht zal dan tevens hun goedkeuring voor het behoud van hun gegevens in onze administratie worden gevraagd. Bij niet reageren vóór de gestelde termijn wordt geacht dat de toestemming automatisch is gegeven.

– wordt deze procedure op de website van onze stichting geplaatst.

Beveiliging gegevens

De gegevens zijn opgeslagen op de individuele pc’s van de (bestuurs)donateurs die over de donateurgegevens beschikken. Ieder van deze (bestuurs)leden is persoonlijk verantwoordelijk voor afscherming van de donateurgegevens voor bijvoorbeeld online toegang. Eventuele datalekken dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld. Binnen het bestuur is de secretaris de eerstaangewezene om toe te zien op een juiste implementatie van het Privacy Reglement. Uiteindelijk is het gehele bestuur collectief verantwoordelijk voor de juiste naleving hiervan.

Vastgesteld op 26 september 2018

E. Molenaar, voorzitter A.Zwarst-Groen, secretaris A.A.J. Meester, penningmeester


AVG CEJ Privacy statement

Privacy statement St. tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude

Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de St. BCEJ Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De St. BCEJ, met adres Van Eeghenstraat 40 2481 XS Woubrugge, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u donateur van de St. BCEJ, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres en datum van start donateurschap. Uw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 1 jaar na opzegging van uw donateurschap.

Voor welke doeleinden gebruikt de St. BCEJ uw gegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen en activiteiten waaronder:

  • Het informeren via het Kwartaalblad De Jacobsladder, print (brief), e-mail en (social) media.
  • Het verzenden van informatie (per e-mail). U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor het ontvangen van berichten per e-mail.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De St. BCEJ verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

  • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de St. BCEJ.
  • U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Social media

De St. BCEJ gaat via het web, in dialoog met donateurs, belangstellenden en de lokale overheid. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of ontvangen vragen te beantwoorden.

Beeld- en geluidsmateriaal

In de communicatie gebruikt de St. BCEJ beeldmateriaal dat door bestuursleden van de St. BCEJ en anderen zijn gemaakt. Deze foto’s/films mogen nimmer zonder toestemming van de St. BCEJ en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met onze secretaris. 

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen

De St. BCEJ kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op de website .

Vragen?

Bij vragen kunt u een e-mail sturen aan onze secretaris. Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de St. BCEJ dan kunt u een brief of e-mail sturen aan de secretaris. 

Woubrugge, 26 september 2018 

E. Molenaar, voorzitter

A. Zwarst-Groen, secretaris

A.A.J. Meester, penningmeester

AVG CEJ uitleg

Uitleg Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens. In de AVG is bepaald dat voor het gebruik van gegevens van personen de nadrukkelijke toestemming van die personen is vereist.

Ook onze stichting heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze donateurs in onze administratie opslaan. Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor de gegevens die wij van onze donateurs hebben.

Voor de gegevensverwerking hebben wij een procedure. In de procedure is vastgelegd met welk doel wij gegevens van onze donateurs willen vastleggen, welke gegevens dat zijn, dat wij die gegevens pas vastleggen na goedkeuring van de donateurs, wie van onze bestuurders bevoegd zijn tot gegevensverwerking en met welke waarborgen de gegevens administratief worden vastgelegd.

De procedure is opgenomen op onze website.

Wilt u op de hoogte blijven?
U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen binnen onze stichting. Daartoe heeft u uw adresgegevens beschikbaar gesteld. In het kader van de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de Stichting tot Behoud van het Cultureel erfgoed van Jacobswoude, de verplichting aan u toestemming te vragen om uw (e-mail)adres te gebruiken voor het versturen informatie.

Wat te doen?
Indien u graag op de hoogte blijft van eerder genoemde ontwikkelingen, dan hoeft u geen actie te ondernemen en blijft u op onze (mailing)lijst staan.

Wilt u dat de St. BCEJ uw gegevens verwijdert? Dan kunt u zich via een mail aan het secretariaat afmelden.

Het bestuur van de St. tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude

AVG CEJ Brief aan donateurs

Geacht lid van onze vereniging,

Op 25 mei jl. is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens. In de AVG is bepaald dat voor het gebruik van gegevens van personen de nadrukkelijke toestemming van die personen is vereist.

Ook onze vereniging heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze leden in onze administratie opslaan. Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor de gegevens die wij van onze leden hebben.

Voor de gegevensverwerking hebben wij een procedure. In de procedure is vastgelegd met welk doel wij gegevens van onze leden willen vastleggen, welke gegevens dat zijn, dat wij die gegevens pas vastleggen na goedkeuring van de leden, wie van onze bestuurders bevoegd zijn tot gegevensverwerking en met welke waarborgen de gegevens administratief worden vastgelegd.

De procedure is bij dit email-bericht toegevoegd en is opgenomen op onze website.

Wilt u op de hoogte blijven?
U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen binnen onze historische vereniging. Daartoe heeft u uw adresgegevens beschikbaar gesteld. In het kader van de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de Vereniging O C van Hemessen, Woubrugge-Hoogmade, de verplichting aan u toestemming te vragen om uw (e-mail)adres te gebruiken voor het versturen van ons magazine en verdere informatie.

Wat te doen?
Indien u graag op de hoogte blijft van eerder genoemde ontwikkelingen, dan hoeft u geen actie te ondernemen en blijft u op onze (mailing)lijst staan.

Wilt u dat de Vereniging OC van Hemessen uw gegevens verwijdert? Dan kunt u zich via een mail aan het secretariaat afmelden.

Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de

Hist. Ver. O.C.van Hemessen Woubrugge-Hoogmade.